Voor deze website zijn cookies vereist om alle functionaliteit te kunnen bieden. Om de cookies te accepteren, klik op de knop hieronder. Voor meer informatie over wat voor informatie er in de cookies zitten, klik op de link "Meer informatie over Cookies" hieronder.

Disclaimer

Het bepaalde in deze Disclaimer is van toepassing op deze internetsite. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van Agro Systems BV en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of voor advies aan derden. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Agro Systems tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Agro Systems expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Agro Systems garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Intellectuele eigendomsrechten


Agro Systems behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agro Systems. U mag informatie op deze internetsite wel gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Uitsluiting van aansprakelijkheid


Agro Systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Agro Systems op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot en/of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Agro Systems of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.


Toepasselijk recht


Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Vragen


Als u vragen hebt over deze Disclaimer kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@mestverwerkingsplicht.nl of per post:
Agro Systems BV

de Donckstraat 3

5975 AA Sevenum

Wijzigingen Disclaimer

Agro Systems behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.