Voor deze website zijn cookies vereist om alle functionaliteit te kunnen bieden. Om de cookies te accepteren, klik op de knop hieronder. Voor meer informatie over wat voor informatie er in de cookies zitten, klik op de link "Meer informatie over Cookies" hieronder.

Algemene voorwaarden

Algemene Gebruikers voorwaarden www.mestverwerkingsplicht.nl

Artikel 1. Definities

Website: de website www.mestverwerkingsplicht.nl, die in stand wordt gehouden door Agro Systems B.V., gevestigd te Sevenum;
Gebruiker: degene die zich op de Website heeft geregistreerd;
Bedrijfsgegevens: de door Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar bedrijf herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats/telefoon/BRS gegevens, en e-mailadres;
Agro Systems: Agro Systems B.V. zoals vermeld op de Website;
Registratie: aanmelding van Gebruiker op de website door middel van het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier;
Advertentie: aanbieding, geplaatst door een Gebruiker, voor het overdragen of overnemen van de mestverwerkingsplicht (uitgedrukt in kilogram fosfaat) tussen 2 veehouders onderling middels een VVO (Vervangende VerwerkingsOvereenkomst), voor een bepaalde hoeveelheid (kg fosfaat) en een bepaalde prijs (€/kg fosfaat) voor een bepaald kalenderjaar;
Overdrager: een veehouder die zijn of haar mestverwerkingsplicht overdraagt aan een andere veehouder;
Overnemer: een veehouder die mestverwerkingsplicht overneemt van een andere veehouder;
Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Agro Systems en Gebruiker;
Algemene Gebruikers voorwaarden : deze algemene voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Gebruikers voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gebruiker enerzijds en Agro Systems anderzijds bij het gebruik van de Website. Daarnaast geldt het privacybeleid en de Disclaimer van Agro Systems. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze regelmatig te raadplegen op de Website.
2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Gebruikersovereenkomst

3.1 De Gebruikersovereenkomst komt tot stand door Registratie op de Website en stelt Gebruiker in staat om de Website te gebruiken. De Gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar. Bij de Registratie verstrekt Gebruiker zijn Bedrijfsgegevens aan Agro Systems en kiest hij/zij zelf een wachtwoord voor toegang tot de Website.
3.2 Agro Systems bevestigt de Registratie per e-mail aan Gebruiker op het door deze opgegeven e-mail adres, waarna Gebruiker zich met behulp van zijn gekozen wachtwoord toegang kan verschaffen tot de Website. Gebruiker verplicht zich, zich na toegang tot de Website behoorlijk te gedragen en geen schade toe te brengen aan de Website of aan andere gebruikers daarvan. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die op de Website plaatsvinden nadat daar toegang is verkregen met behulp van het wachtwoord van Gebruiker.
3.3 Gebruiker garandeert de juistheid en volledigheid van de bij de Registratie verschafte Bedrijfsgegevens. Mochten de Bedrijfsgegevens op enig moment wijzigen, dan heeft Gebruiker de verplichting Agro Systems per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.
3.4 Agro Systems behoudt zich het recht voor Registratie te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
3.5 Agro Systems neemt de door haar verkregen Bedrijfsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door Registratie op de Website geeft Gebruiker toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde Bedrijfsgegevens.
3.6 Het is Gebruiker verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen aan derden.
3.7 Door (eenmalige) Registratie aanvaardt Gebruiker deze Algemene Gebruikersvoorwaarden voor iedere keer dat Gebruiker op de Website inlogt en al dan niet advertenties plaatst voor en/of accepteert van andere Gebruikers.

Artikel 4. Regels voor het gebruik van de Website

4.1 Gebruikers kunnen, nadat ze zijn ingelogd op de Website, advertenties plaatsen voor het overdragen aan of het overnemen van andere veehouders van de mestverwerkingsplicht voor een bepaalde hoeveelheid (kg fosfaat) voor een bepaalde prijs (€/kg fosfaat) voor een bepaald kalenderjaar;
4.2 Gebruikers kunnen, nadat ze zijn ingelogd op de Website, advertenties van andere gebruikers accepteren of de andere Gebruiker het verzoek doen voor een aangepaste hoeveelheid (kg fosfaat);
4.3 Zodra een Gebruiker een advertentie accepteert, krijgt de Overdrager van de mestverwerkingsplicht per email en/of SMS het verzoek om binnen 2 dagen te betalen. Op dat moment krijgt de advertentie de status van “gereserveerd”;
4.4 Zodra een Gebruiker het verzoek voor een aangepaste hoeveelheid (kg fosfaat) accepteert, krijgt de Overdrager van de mestverwerkingsplicht per email en/of SMS het verzoek om binnen 2 dagen te betalen. Op dat moment blijft de advertentie “online” voor eventuele gebruikers die de geïnteresseerd zijn in de volledige advertentie;
4.5 De Overdrager krijgt het betalingsverzoek van de overgekomen hoeveelheid (kg fosfaat) vermenigvuldigt met de overeengekomen prijs (€/kg fosfaat) met daarbij opgeteld een bedrag van € 75,- als administratieve vergoeding voor Agro Systems.
4.6 Zodra een Overdrager van de mestverwerkingsplicht zijn betaling heeft voldaan, ontvangt de Overdrager digitaal de bijbehorende factuur en zal Agro Systems de overeengekomen VVO digitaal registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Alle Gebruikers van deze Website machtigen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Agro Systems voor het digitaal registreren van VVO.
4.7 Zodra Agro Systems de VVO digitaal heeft geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ontvangen zowel de Overdrager als de Overnemer per email een bevestiging hiervan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
4.8 Zodra de VVO door Agro Systems digitaal is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zal Agro Systems een creditfactuur per email toezenden aan de Overnemer. Deze creditfactuur omvat de overgekomen hoeveelheid (kg fosfaat) vermenigvuldigt met de overeengekomen prijs (€/kg fosfaat) verminderd met een bedrag van € 75,- als administratieve vergoeding voor Agro Systems. Zodra de creditfactuur is toegezonden, zal Agro Systems deze uitbetalen aan de Overnemer;
4.9 Agro Systems behoudt zich het recht voor (om op enig moment) om advertenties te weigeren en/of te verwijderen van de Website.

Artikel 5. Beveiliging

5.1 Agro Systems spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
5.2 Agro Systems is echter niet aansprakelijk voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de Website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid

6.1 Agro Systems sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct en/of indirect, gevolgschade) dan ook, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de Website. Meer in het bijzonder aanvaardt Agro Systems in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
Handelingen door derden verricht die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste informatie;
De onmogelijkheid om de Website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de Website of het achterliggende systeem;
Het feit dat de informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
Fouten in de software van de Website en/of het achterliggende systeem;
Het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de Website van Agro Systems door een derde.
6.2 De aansprakelijkheid van Agro Systems, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden nog resterend, zal steeds beperkt zijn tot een bedrag van maximaal € 150,- per schadegeval.

Artikel 7. Wijzigingen

Agro Systems behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikers voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 8. Toepasselijk recht

8.1 Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van het gebruik van de Website ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
8.2 De Rechtbank te Roermond is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit de Algemene Gebruikersvoorwaarden voortvloeiende.
Heeft u vragen over de Algemene Gebruikers voorwaarden van www.mestverwerkingsplicht.nl? Neem dan contact met ons op via info@mestverwerkingsplicht.nl